leer
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
Начало
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

Общински Справочник 10 Печат Е-мейл

ОБЩИНСКИ СПРАВОЧНИК
Прочети,
 преди да хукнеш по институциите

Новини от електронните бюлетини
на община Пловдив


Политиката на ЕС в областта на селското стопанство – І част
 
Здравейте! В две поредни публикации ще ви запознаем с Политиката на Европейския съюз в областта на селското стопанство, така както тя е представена в бюлетина „Гражданите на Европа”, подготвян от  Европейския информационен Център Europe Direct на община Пловдив.
Координати на центъра: ул. “Княз Церeтелев” №1, град Пловдив. Тел.: +359 32 625955, тел./факс: +359 32 625956. E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ; web: www.europeplovdiv.eu.
 За контакти можете да търсите и: Община Пловдив, Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество”. Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .


Образователната функция на бюлетина „Гражданите на Европа”

Европейският Информационен Център Europe Direct на Община Пловдив представя по две политики на EC във всеки брой на бюлетина си „Гражданите на Европа”. В неговия първи брой бяха представени Политиката на ЕС в областта на селското стопанство и Политиката на ЕС за конкуренция.

 

Цели на общата
 селскостопанска политика

Селското стопанство е част от общия пазар от създаването на Европейската икономическа общност
(ЕИО). Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) е система от субсидии и програми за земеделие. Тя е една от най-важните политики, за които ЕС заделя близо 44% от своя бюджет.
Основни цели на ОСП: 1.Повишаване на продуктивността в селското стопанство; 2.Насърчаване на техническия прогрес в селското стопанство; 3.Рационално развитие на селското производство; 4.Използване на производствените фактори и особено на работната ръка; 5.Осигуряване на нормален жизнен стандарт на заетите в селското стопанство; 6.Пазарна стабилност и нормални цени за потребителите;


Институциите

Ще ви представим институциите, имащи отношение към тази политика на ЕС. Преди всичко това са:
•Главна дирекция „Земеделие” на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/agriculture/index_ en.htm;
•Министерство на земеделието и продоволствието : www.mzgar.government.bg
•Разплащателна агенция Национален фонд “Земеделие”: http://www.dfz.bg/page.php?16;
•Областни дирекции “Земеделие и гори”: http://www.mzgar.government.bg/Structure/ODZG/sites_odzg.htm;
•Комитет за наблюдение на Програмата – включва представители на икономическите и социални партньори, компетентните национални, регионални и местни власти, представители на гражданското общество и екоорганизации.


Инструменти

За периода 2007 – 2013 г. ОСП се прилага основно чрез: Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – основният финансов инструмент, финансиращ мерки, целящи развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство.


Финансова рамка

Индикативният размер на средствата от ЕЗФРСР за периода 2007 – 2013 г. е 2 309,30 млн. евро. Всички средства от ЕЗФРСР за България са резервирани за цел „Сближаване”, тъй като цялата територия на страната е класифицирана като територия по тази цел.
На национално ниво целите на ОСП се изпълняват чрез Националния стратегически план за развитие на селските райони 2007 – 2013 и Програмата за селскостопанско развитие 2007-2013 г., www.eufunds.bg.


Бенефициенти

Това са: 1.Земеделски производители; 2.Обединения на фермери; 3.Земеделски камари и групи от производители; 4.Местни, регионални и национални неправителствени организации със специфичен предмет на дейност; 5.Земеделски изследователски институти; 6.Обучителни организации; 7.Местни инициативни групи и техните мрежи; 8.Общини, асоциации на общини, общински съвети и техните асоциации: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_en.htm.


Допълнителна информация

 Повече информация можете да намерите на: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/index_en.htm, както и на
http://www.mzgar.government.bg/RuralAreas/RSR_new/Obiavi_pokani_dokumenti/obiavi_pokani_os1.html


Подпомагане на селските общини


Предвид факта, че близо 60 на сто от населението на 27-те държави-членки на ЕС живее в селски райони, които обхващат 90 процента от територията му, развитието на селските райони е област на политика от жизнено значение. Земеделието и горското стопанство са основните видове земеползване в селските райони.

 


Продължава в следващата публикация.
Блока подготви  Стефан Бонев
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ,  stefanbonev.bol.bg,  www.plovdiv.bg

 

 

 
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: